Моментален број на посетители:
528
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Писмо за интерест / INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTERES
01 декември 2016
 

 

INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTERES

FOR PARTICIPATION  IN AN INTERNATIONAL  CALL FOR CONTRACT AWARD PROCEDURE

 

As part of the projects to imrove the level of environmental  protection and to provide better and more efficient public urban transport, the Public Transport Enterprise "SKOPJE" - Skopje, in cooperation  with  the  City  of  Skopje  and  the  Government  of  the  Republic  of  Macedonia  at  the beginning of 2017 is going to conduct an international call for contract award procedure for purchase of 50 new electric buses.

The purchase shall include: (I) Purchase of 20 electric articulated buses which have a capacity for at least 150 passengers, (II) Purchase of 30 electric minibuses and (III) Purchase of chargers (fast charging) required for charging electric buses with electricity.

Publi Transpor Enterprise   "SKOPJE"    Skopje,   through   competitiv and   equitable

international public procurement procedure, shall choose the most favorable economic operator i.e. the one that meets the qualifying minimum criteria defined in the tender documentation and also offers the best price.

Public Transport Enterprise "SKOPJE" - Skopje invites all interested parties to submit the Expression  of  Interest,  including  a  brief  description  of  the  company's  activities  with  particular reference to the types of buses that the company has been producing, compatible to the subject of this announcement, including the financing models (providing finances through funds, grants, loans, etc.).

The Expression of Interest should be submitted to the Public Transport Enterprise "SKOPJE" - Skopje to the address stated below, no later than December 18, 2016.

Interested parties can request additional information from: Mr. Goce Dimovski

Public Transport Enterprise "SKOPJE" - Skopje

Address: Blvd. "Alexander of Macedonia" No.10

1000, Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 3174 265

Email: goce.dimovski@jsp.com.mk


 

БАРАЊЕ ЗА ИЗЈАВА НА ИНТЕРЕС

ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

 

Како дел од проектите за подигнување на нивото на заштита на животната средина и овозможување на подобар и поефикасен јавен градски превоз на патници, Јавното сообраќајно претпријатие „СКОПЈЕ“ – Скопје, во соработка со градот Скопје и Владата на Република Македонија, во периодот на почетокот на 2017 година планира да спроведе меѓународна постапка со објавување на јавен оглас за доделување на договор за јавна набавка за набавка на 50 нови електрични автобуси.

Набавка ќе вклучува: (I) Набавка на 20 електрични зглобни автобуси кои имаат капацитет за минимум 150 патници, (II) Набавка на 30 електрични минибуси и (III)Набавка на полначи (fast charging) потребни за полнење на електричните автобуси со електрична енергија.

Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ – Скопје, преку конкурентна и рамноправна тендерска постапка, ќе избере економски оператор кој ќе ги исполни минималните услови дефинирани во тендерската документација, а воедно ќе понуди и најповолна цена.

Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ – Скопје ги поканува сите заинтересирани страни да поднесат Изјавата за интерес, вклучувајќи краток опис за активностите на компанијата со посебен осврт на типовите на автобуси што компанијата ги произведуваа, а соодветно со предметот на овој оглас, како и начини и модел за финансирање (обезбедување на средства преку фондови, грантови, заеми итн).

Изјавата за интерес е потребно да се достави до Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ – Скопје на доле наведената адреса, најкасно до 16 Декември 2016 година (Петок).

 

Заинтересираните може да побараат дополнителни информации од:

 

Г-дин Гоце Димовски, 

Јавно сообраќајно претпријатие „СКОПЈЕ“ – Скопје
Адреса
               Бул. „Александар Македонски“ бр.10

1000, Скопје, Република Македонија

Тел:                       +389 2 3174 265

Email:                   goce.dimovski@jsp.com.mk

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.