Моментален број на посетители:
620
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Одлука за избор на кандидат
29 јуни 2018
 

 

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ - Врз основа на член 52 од Законот на административни службеници, член 10 од Колективниот договор на Јавното сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ, во врска со интерниот оглас бр. 01/2018 од 14.06.2018 година, Директорот на претпријатието на ден 29.06.2018 година донесе:

 

 

О Д Л У К А

За избор на кандидат

 

 

 

1.      Согласно интерниот оглас за унапредување објавен на ден 14.06.2018 година на  веб страната на ЈСП СКОПЈЕ и веб страната на Агенцијата за администрација за работното место Помлад Соработник - сметководител, Одделение за сметководство, Сектор за финансиско работење  – се избира кандидатот:

 

 

Лилјана Петковска

 

 

2.                 Составен дел на Одлуката се записниците бр. 03-975/4  и 03-975/5 од 26.06.2018 година.

3.           Одлуката да се достави до кандидатите за унапредување и да се објави на веб страница   на ЈСП Скопје.

 

 

 

 

Правна поука:

Против оваа Одлука незадоволниот кандидат има право во рок од 8 (осум) дена да поднесе жалба до  комисијата во Агенција за администрација.

  

                                                                                                                      ЈСП СКОПЈЕ  

                                                                                                                        Директор                                   

                                                                                                                  __________________

                                                                                                                    Кристијан Чушков

 

                                                                                             

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.