Моментален број на посетители:
97
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
 

Во листата подолу е даден преглед на објавените финанскиски извештаи на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје

 
Датум:15 март 2024   Тип на документ: Извештај
Годишна сметка 2023
 
Датум:21 февруари 2024   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје во период октомври-декември 2023 год
 
Датум:01 ноември 2023   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период јули - септември 2023 год
 
Датум:04 октомври 2023   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период април - јуни 2023 год
 
Датум:24 април 2023   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје во период јануари – март 2023 год
 
Датум:03 февруари 2023   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за 2022 год
 
Датум:30 декември 2022   Тип на документ: План за Јавни Набавки
План за јавни набавки за 2023 год
 
Датум:28 октомври 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јули - Септември 2022 год
 
Датум:28 октомври 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари - Септември 2022 год
 
Датум:05 октомври 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје Јануари-Јуни 2022 год.
 
Датум:05 октомври 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје Јануари-Јуни 2022 год.-продолжение
 
Датум:29 април 2022   Тип на документ: Извештај
Годишна сметка за 2021 год
 
Датум:21 април 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Март 2022 година
 
Датум:20 март 2022   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за 2021 год
 
Датум:11 февруари 2022   Тип на документ: План за Јавни Набавки
План за јавни набавки за 2022 година
 
Датум:07 декември 2021   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Септември 2021 год
 
Датум:14 септември 2021   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Јуни 2021 год
 
Датум:07 јули 2021   Тип на документ: Извештај
Извештај од работењето на ЈСП Скопје за период јануари-март 2021 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Годишна сметка 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Биланс на успех 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Биланс на состојба 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Посебни податоци 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Објаснувачки белешки 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Објаснувачки белешки кон фин.извештаи 2020 год
 
Датум:14 април 2021   Тип на документ: Извештај
Структура на приходи по дејност 2020 год
 
Датум:30 декември 2020   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Март 2020 год
 
Датум:30 декември 2020   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Јуни 2020 год
 
Датум:30 декември 2020   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за 2019 година
 
Датум:15 декември 2020   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје за период Јануари-Септември 2020 год
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Објаснувачки белешки 2019
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Посебни додатоци 2019
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Финансиски извештаи 2019
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Годишна сметка 2019
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Биланс на состојба 2019
 
Датум:17 март 2020   Тип на документ: Извештај
Биланс на успех 2019
 
Датум:24 октомври 2019   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје
 
Датум:06 август 2019   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје
 
Датум:25 април 2019   Тип на документ: Извештај
финансиски извештаи
 
Датум:25 април 2019   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје
 
Датум:25 март 2019   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје 2018
 
Датум:25 март 2019   Тип на документ: Извештај
Биланс на состојба 2018
 
Датум:25 март 2019   Тип на документ: Извештај
Биланс на успех 2018
 
Датум:25 март 2019   Тип на документ: Извештај
Објаснувачки белешкик
 
Датум:25 март 2019   Тип на документ: Извештај
Посебни податоци
 
Датум:01 февруари 2019   Тип на документ: Извештај
Извештај за работењето на ЈСП Скопје
 
Датум:25 октомври 2018   Тип на документ: Извештај
Извештај на работењето на ЈСП Скопје јануари-септември 2018
 
Датум:24 јули 2018   Тип на документ: Извештај
Извештај јануари-јуни 2018
 
Датум:03 јули 2018   Тип на документ: Извештај
Извештај јануари-март 2018
 
Датум:11 јуни 2018   Тип на документ: Извештај
Годишен извештај 2017
 
Датум:08 мај 2017   Тип на документ: Извештај
Годишен Извештај 2016
 
Датум:02 ноември 2016   Тип на документ: Извештај
Годишен Извештај 2015
 
Датум:15 септември 2015   Тип на документ: Извештај
Годишен Извештај 2014
 
Датум:24 јули 2014   Тип на документ: Извештај
Годишен Извештај 2013
 
Датум:30 јули 2013   Тип на документ: Извештај
Годишен Извештај 2012
 
Датум:21 август 2012   Тип на документ: Извештај
Извештај за остварените резултати во 2011 година
 
Датум:08 јули 2011   Тип на документ: Извештај
Извештај за остварените резултати во 2010 година
 
Датум:23 јуни 2010   Тип на документ: Извештај
Извештај за остварените резултати во 2009 година
 
Датум:04 мај 2009   Тип на документ: Извештај
Извештај за остварените резултати во 2008 година
 
 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.